adjectiu

adjectiu
ad|jec|tiu Mot Agut Adjectiu variable

Diccionari Català-Català . 2013.

Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • adjectiu — ajeitiéu m. adjectif …   Diccionari Personau e Evolutiu

  • al·logen — al|·lo|gen Mot Pla Adjectiu variable al·logènic al|·lo|gè|nic Mot Pla Adjectiu variable al·lòpata al|·lò|pa|ta Mot Esdrúixol Adjectiu invariable al·lopàtic al|·lo|pà|tic Mot Pla Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • monosèpal — mo|no|sè|pal Mot Pla Adjectiu variable monosíl·lab mo|no|síl|·lab Mot Pla Adjectiu variable monosíl·lab mo|no|síl|·lab Mot Pla Nom masculí monosíl·laba mo|no|síl|·la|ba Mot Esdrúixol Nom femení monosil·làbic mo|no|sil|·là|bic Mot Pla Adjectiu… …   Diccionari Català-Català

  • polisèpal — po|li|sè|pal Mot Pla Adjectiu variable polisíl·lab po|li|síl|·lab Mot Pla Adjectiu variable polisíl·lab po|li|síl|·lab Mot Pla Nom masculí polisil·làbic po|li|sil|·là|bic Mot Pla Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • al·literació — al|·li|te|ra|ci|ó Mot Agut Nom femení al·lític al|·lí|tic Mot Pla Adjectiu variable al·lòbroge al|·lò|bro|ge Mot Esdrúixol Nom masculí al·lòcton al|·lòc|ton Mot Pla Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • antidiftèric — an|ti|dif|tè|ric Mot Pla Adjectiu variable antidiürètic an|ti|di|ü|rè|tic Mot Pla Adjectiu variable antidiürètic an|ti|di|ü|rè|tic Mot Pla Nom masculí …   Diccionari Català-Català

  • coral·lí — co|ral|·lí Mot Agut Adjectiu variable coral·lífer co|ral|·lí|fer Mot Pla Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • decàpode — de|cà|po|de Mot Esdrúixol Nom masculí decasíl·lab de|ca|síl|·lab Mot Pla Adjectiu variable decasíl·lab de|ca|síl|·lab Mot Pla Nom masculí decasil·làbic de|ca|sil|·là|bic Mot Pla Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • dishidrosi — dis|hi|dro|si Mot Pla Nom femení disíl·lab di|síl|·lab Mot Pla Adjectiu variable disíl·lab di|síl|·lab Mot Pla Nom masculí disil·làbic di|sil|·là|bic Mot Pla Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

  • fal·laç — fal|·laç Mot Agut Adjectiu invariable fal·làcia fal|·là|ci|a Mot Esdrúixol Nom femení fal·laciós fal|·la|ci|ós Mot Agut Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”